Privacyverklaring

Artikel 1. Definities.

In deze Privacyverklaring wordt verstaan onder

De Beheerder: het bedrijf Marktnet VOF, gevestigd in Amersfoort, Nederland;

De Website: de website www.classicwatch.nl, die in stand wordt gehouden door de Beheerder.

Advertentie: een op de Website geplaatste of daartoe aangeboden advertentie, waarin goederen en/of diensten worden aangeboden danwel gevraagd;

Gebruiker: degene die gebruik maakt van de Website;

Artikel 2. Verwerking persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening legt Beheerder gegevens vast. Hiermee streeft Beheerder ernaar om het gebruik van de Website zo aangenaam mogelijk te maken.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt door de Beheerder:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die door de Gebruiker zelf verstrekt zijn bijvoorbeeld door een profiel of Advertentie op de Website aan te maken
 • Gegevens over de activiteiten van de Gebruiker op de Website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Artikel 3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De Beheerder heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers van de Website die jonger zijn dan 16 jaar tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. De Beheerder kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. De Beheerder raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat de Beheerder zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met de Beheerder met het verzoek tot verwijdering van deze gegevens.

Artikel 4. Doel en grondslag van verwerking persoonsgegevens

De Beheerder verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen.
 • Persoonlijke marketing zoals het verzenden van een nieuwsbrief.
 • Contact opnemen bij het uitvoeren van de dienstverlening.
 • Informeren over wijzigingen van diensten en producten.
 • De mogelijkheid bieden een account aan te maken.
 • Analyse van gedrag van de Gebruiker op de Website om daarmee de Website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de Gebruiker.
 • Voldoen aan de wettelijk verplichtingen zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.
 • FinanciĆ«le administratie.
 • Herkennen van fraude.

Artikel 5. Bewaartermijn

Beheerder bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Artikel 6. Delen van gegevens

Gegevens over de Gebruiker worden niet verkocht, verhuurd of verhandeld.

Het is mogelijk dat de Beheerder op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek of aan een derde als de inhoud van een Advertentie onrechtmatig is tegenover die derde. Beheerder zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat zij hiertoe verplicht is.

Gegevens over de Gebruiker kunnen zonder toestemming worden verstrekt aan partijen die door Beheerder worden ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van haar dienstverlening. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leveranciers van betaaldiensten, software diensten, (advertentie)platforms, hostingdiensten, (direct) marketingdiensten en incassobureaus. In een dergelijk geval worden de gegevens slechts gebruikt in opdracht van de Beheerder voor de in deze verklaring genoemde doeleinden.

Artikel 7. Beveiliging

Beheerder zet zich in voor de beveiliging van de gegevens van de Gebruiker en past veiligheidsmaatregelen toe ter bescherming tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde wijziging of ongewenste openbaarmaking van de gegevens die worden beheert door de Beheerder.

Als u de indruk heeft dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Beheerder.

Artikel 8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De Gebruiker heeft het recht zijn/haar gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de Gebruiker het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de Gebruiker bij de Beheerder een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens in een computerbestand naar de Gebruiker of een ander, door de Gebruiker genoemde organisatie, te sturen. Gebruiker kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar de Beheerder. Verzoeken worden zo spoedig mogelijk na ontvangst van het verzoek verwerkt. Gebruiker dient er wel rekening mee te houden dat de afhandeling van een verzeoek 4 weken kan duren.

Artikel 9. Cookies

De Website gebruikt voornamelijk technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de Website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies op de Website zijn noodzakelijk voor de technische werking van de Website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de Website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen. Ook kan de Beheerder hiermee de Website optimaliseren. De Gebruiker kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de Gebruiker ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Artikel 10. Wijziging van deze Privacyverklaring

Beheerder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen zijn direct van toepassing.

Artikel 11. Contact opnemen met de Beheerder.

De website en de via de Website van de Gebruiker verkregen persoonsgegevens worden beheerd door de Beheerder. Voor al uw vragen over het privacybeleid kunt u contact opnemen met de Beheerder.